Uchwała nr 14/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie zwołania XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 10 ust. 4 statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 18-19 czerwca 2021 r. w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.