Uchwała Nr  12/R/2020

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 2 września 2020 r.
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie.

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę nr 22/R/2015 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie zmienioną uchwałą nr 24/R/18 Krajowej Rady  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.