Uchwała nr 9/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

 

Na podstawie § 3 pkt 27 regulaminu Krajowej Rady PIIB, w związku z § 9 pkt 1) i 2) Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1.

Krajowa Rada, po rozpatrzeniu pokontrolnych wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z kontroli za 2019 r., zawartych w protokołach pokontrolnych postanawia, co następuje:

1. Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 14-28.01.2020 r. w PIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2019 roku):

1) zalecenie pokontrolne nr 6.1 – przyjąć do wiadomości i realizacji,

2) wniosek pokontrolny nr 7.1 - – przyjąć do wiadomości.

2. Kontrola działalności biura Krajowej Rady w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 14-28.01.2020 r. w PIIB w zakresie działalności Krajowego Biura w 2019 roku):

Wniosek pokontrolny nr 15.1– przyjąć do wiadomości.

3. Kontrola działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 10-11.02.2020 r. w PIIB z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2019 roku):

Wniosek pokontrolny nr 15.1– przyjąć do wiadomości.

4.  Kontrola działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie od 10-11.02.2020 r. w PIIB z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2019 roku):

Wniosek pokontrolny nr 13.1– przyjąć do wiadomości.

5. Kontrola działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 10-11.02.2020 r. w PIIB z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2019 roku):

Wniosek pokontrolny nr 13.1– przyjąć do wiadomości.

6. Kontrola działalności Krajowej Rady w 2019 r. w tym realizacji uchwał XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów w 2019 roku (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 02-29.03.2020 r. w PIIB z działalności Krajowej Rady w 2019 r. w tym realizacji uchwał XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów):

Wnioski pokontrolne nr 27.1 oraz 27.2 – przyjąć do wiadomości.

7. Kontrola w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie od 08.04.2020 do 04.05.2020 r. w PIIB w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2019 roku):

1) zalecenia pokontrolne:

a) zalecenia pokontrolne nr 11.1 oraz 11.4 – przyjąć do wiadomości i realizacji,

b) zalecenie pokontrolne nr 11.2 - – przyjąć do wiadomości i częściowej realizacji,

c) zalecenie pokontrolne nr 11.3 - – zrealizowano,

d) zalecenie pokontrolne nr 11.5 - – nie przyjmować do realizacji.

2) wniosek pokontrolny nr 12.1 – przyjąć do wiadomości.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.