Załącznik do uchwały

Uchwała Nr 8/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), § 10 ust. 4 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w związku z art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XIX Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od godz. 9:00 w dniu 17 czerwca 2020 r. do godz. 16:00 w dniu 20 czerwca 2020 r., jako sprawozdawczy, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego, zwany dalej „Zjazdem”.

2. Program Zjazdu, projekty uchwał oraz materiały zjazdowe, niezbędne do ich rozpatrzenia, które będą dostępne w systemie informatycznym, stanowią załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Sekretarzowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 § 3.

Uchyla się uchwałę Nr 14/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z  dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.