Uchwała nr 28/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w uchwale 
nr 15/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

 

„11. Podlaska OIIB – Mariusz Kłokowski”.

 

 

 

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.