Uchwała nr 26/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2019

 

 

Na podstawie §14 pkt 4 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu na rok 2019.

Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:

Wydatki-koszty:

 1. Zwiększa się poz. 2.1. „Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal” o kwotę 320.000 zł do kwoty 660.000 zł.
 2. Zwiększa się poz. 2.2. „Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń” o kwotę 70.000 zł do kwoty 370.000 zł.
 3. Zwiększa się poz. 2.3. „Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne” o kwotę 30.000 zł do kwoty 245.000 zł.
 4. Zmniejsza się poz. 2.5. „Płace” o kwotę 290.000 zł do kwoty 2.095.000 zł.
 5. Zmniejsza się poz. 2.8. „Ryczałty Prezydium Krajowej Rady” o kwotę 40.000 zł do kwoty 640.000 zł.
 6. Zmniejsza się poz. 2.10. „Umowy zlecenia i ekspertyzy” o kwotę 5.000 zł do kwoty 65.000 zł.
 7. Zmniejsza się poz. 2.12. „Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR” o kwotę 80.000 zł do kwoty 650.000 zł.
 8. Zwiększa się poz. 2.13. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 190.000 zł do kwoty 550.000 zł.
 9. Zmniejsza się poz. 2.14. „Koszty zjazdu krajowego” o kwotę 50.000 zł do kwoty 230.000 zł.
 10. Zmniejsza się poz. 2.15. „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 90.000 zł do kwoty 210.000 zł.
 11. Zmniejsza się poz. 2.16. „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 15.000 zł do kwoty 485.000 zł.
 12. Zwiększa się poz. 2.17. „Koszty promocji, materiały prasowe” o kwotę 30.000 zł do kwoty 155.000 zł.
 13. Zmniejsza się poz. 2.18. „Koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 10.000 zł do kwoty 97.000 zł.
 14. Zmniejsza się poz. 2.19. „Nagrody fundowane przez PIIB” o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł.
 15. Zmniejsza się poz. 2.20. „Koszt elektronicznego dostępu do norm” o kwotę 5.000 zł do kwoty 125.000 zł.
 16. Zwiększa się poz. 2.21. „Serwis Budowlany” o kwotę 1.000 zł do kwoty 181.000 zł.
 17. Zmniejsza się poz. 2.22. „Spłata pożyczek z OIIB” o kwotę 36.000 zł do kwoty 1.214.000 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.