Uchwała nr 25/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie aneksu do porozumienia z Dekpol S.A.

 

 

Na podstawie § 15 ust.1 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Zatwierdza się projekt aneksu do porozumienia z Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie przy ul. Gajowej 31, 83-251 Pinczyn, którego celem jest odbudowa zniszczonego w wyniku katastrofy budowlanej obiektu budowlanego i wykonanie prac budowlanych niezbędnych do zakończenia realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.
  2. Projekt aneksu do porozumienia, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady i Skarbnika Krajowej Rady do podpisania aneksu do porozumienia, o którym mowa w § 1.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Krajowej Rady.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.