Uchwała nr 24/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia podstawowych założeń strategii komunikacji społecznej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 25 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się podstawowe założenia strategii komunikacji społecznej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Realizowanie działań zgodnych z założeniami strategii komunikacji społecznej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powierza się Komisji ds. komunikacji społecznej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA