Uchwała nr 21/R/19
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Krajowej Rady ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w związku z § 8 uchwały nr 34/R/2018 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2018 r.
uchwala się, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się wyniki pracy, w tym sprawozdania finansowego, Zespołu Krajowej Rady ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się sekretarzowi Krajowej Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawozdanie z XXVI spotkania izb i związków inżynierów budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej