Uchwała nr 36/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zakupu dostępu do usługi „Serwis Budowlany”.


 
Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) oraz §3 pkt 15 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


1.    Przyjmuje się ofertę wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. na zakup, na okres 36 miesięcy, za kwotę …………… zł netto rocznie:
    1) 100 dostępów do usługi „Serwis Budowlany” w wersji Premium z dostępem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, modułu „Navigator Procedury Prawa Budowlanego”, modułu „BHP Optimum” oraz modułu „Ochrona środowiska Optimum”,
    2) 7 dostępów do usługi e-Bistyp Complex.
2. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady i Skarbnika Krajowej Rady do podpisania umowy na zakup usług, o których mowa w ust.1.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.