Uchwała nr 38/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym.

 

Na podstawie  § 19 ust. 6 i 8 zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiących załącznik do uchwały Nr 28/08 VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 28/10 z dnia 19 czerwca 2010 r., uchwałą Nr 14/12 z dnia 6 lipca 2012 r. i uchwałą Nr 17/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Nr 18/15 z dnia 20 czerwca 2015 r. uchwala się, co następuje:§ 1.


1. Ustala się stawkę zwrotu kosztów podróży służbowych członków organów, komisji i zespołów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbywanych samochodem osobowym w wysokości 60% stawki za 1 km określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

2. W razie odbywania podróży służbowej tym samym samochodem osobowym przez więcej niż jedną osobę, stawka zwrotu kosztów podróży służbowych członków organów, komisji i zespołów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wynosi 100% stawki za 1 km określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.), przy czym zwrot kosztów przysługuje jednej osobie.

3. Stawka zwrotu kosztów, o których mowa w ust.1 i 2, obejmuje wszystkie koszty podróży samochodem, w tym koszty opłat za autostrady i koszty parkingów.

 

§ 2.

 

Wyraża się zgodę na odbywanie przez członków organów, komisji i zespołów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podróży służbowych samochodem osobowym na zasadach określonych w § 1.


§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.