Uchwała nr 37/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2018.

 

Na podstawie §14 pkt 4 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

 

Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu na rok 2018.
Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:
Wydatki-koszty:
1. Zwiększa się poz. 2.1. „Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal” o kwotę 170.000 zł do kwoty 720.000 zł.
2. Zwiększa się poz. 2.3. „Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne” o kwotę 35.000 zł do kwoty 245.000 zł.
3. Zwiększa się poz. 2.4. „Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów” o kwotę 20.000 zł do kwoty 140.000 zł.
4. Zwiększa się poz. 2.8. „Ryczałty Prezydium Krajowej Rady” o kwotę 30.000 zł do kwoty 620.000 zł.
5. Zmniejsza się poz. 2.10. „Umowy zlecenia i ekspertyzy” o kwotę 30.000 zł do kwoty 40.000 zł.
6. Zmniejsza się poz. 2.11. „Delegacje i koszty transportu” o kwotę 80.000 zł do kwoty 450.000 zł.
7. Zwiększa się poz. 2.13. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 200.000 zł do kwoty 420.000 zł.
8. Zwiększa się poz. 2.14. „Koszty zjazdu krajowego” o kwotę 10.000 zł do kwoty 290.000 zł.
9. Zmniejsza się poz. 2.16. „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 30.000 zł do kwoty 520.000 zł.
10. Zmniejsza się poz. 2.19. „Nagrody fundowane przez PIIB” o kwotę 10.000 zł do kwoty 30.000 zł.
11. Zwiększa się poz. 2.21. „Serwis Budowlany” o kwotę 10.000 zł do kwoty 180.000 zł.
12. Zmniejsza się poz. 2.22. „Spłata pożyczek z OIIB” o kwotę 325.000 zł do kwoty 925.000 zł.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.