Uchwała nr 35/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ochrony danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.Na podstawie i w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1; zm.: Dz.U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str.2.) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669) oraz art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Uchwala się dokumenty i wzory dokumentów regulujące zasady ochrony danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz okręgowych izbach inżynierów budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2.


1. Zadania i kompetencje administratora danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, wymienione w dokumentach, o których mowa w § 1, wykonuje Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Zadania i kompetencje administratora danych osobowych przetwarzanych w okręgowych izbach inżynierów budownictwa, jako współadministratorzy danych osobowych, wykonują okręgowe rady właściwych okręgowych izb inżynierów budownictwa.


§ 3.


1. Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyznacza inspektora danych osobowych dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i okręgowych izb inżynierów budownictwa.
2. Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i przewodniczący okręgowych izb inżynierów budownictwa wyznaczają administratora systemów informatycznych odpowiednio dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i okręgowych izb inżynierów budownictwa.
3. Przewodniczący okręgowej rady może wyznaczyć inspektora danych osobowych i administratora systemów informatycznych dla ochrony danych osobowych, o których mowa w § 2 ust.2.§ 4.


1. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do bieżącego dostosowywania dokumentów, o których mowa w § 1, do aktualnych przepisów oraz sytuacji faktycznej.
2. Upoważnia się przewodniczących okręgowych rad okręgowej izby inżynierów budownictwa do bieżącego dostosowywania dokumentów, o których mowa w § 1, do aktualnych przepisów oraz sytuacji faktycznej okręgowej izby inżynierów budownictwa.


§ 5.


1. Zobowiązuje się Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do sporządzenia dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokumentów szczegółowych, których wzory określa załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się przewodniczących okręgowych rad okręgowych izb inżynierów budownictwa, w terminie 60 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do sporządzenia dla właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa dokumentów szczegółowych, których wzory określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przewodniczącym okręgowych rad okręgowych izb inżynierów budownictwa.


§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.