Uchwała nr 34/R/2018
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce.

 

 
Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.)  oraz § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Powołuje się Zespół Krajowej Rady ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) kol. Barbara Malec – Przewodnicząca,
2) kol. Zygmunt Rawicki,
3) kol. Ewa Winiarska-Teska.


 § 2.


1. Celem Zespołu jest przygotowanie, w porozumieniu i we współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce w roku 2019, zwanego dalej „Posiedzeniem”.

2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
1) ustalenie harmonogramu prac Zespołu, w tym ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń,
2) przygotowanie programu Posiedzenia, w tym kalendarium wydarzeń, uroczystości oraz imprez towarzyszących,
3) wybór miejsca Posiedzenia,
4) wybór prelegentów Posiedzenia,
5) przygotowanie i realizacja założeń promocyjno - informacyjnych  Posiedzenia,
6) opracowanie listy zaproszonych na Posiedzenie gości,
7) przygotowanie materiałów konferencyjnych, takich jak zaproszenia, foldery informacyjne i artykuły promocyjne,
8) opracowanie budżetu Posiedzenia,
9) współpraca z rzecznikiem prasowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
10) współpraca z organizacjami współorganizującymi Posiedzenie,
11) przygotowanie sprawozdania, w tym finansowego, z Posiedzenia.


 § 3.

 

Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień pomiędzy członkami Zespołu będzie dokonywana drogą elektroniczną.

 

§ 4.Spotkania Zespołu odbywać się będą w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w innym miejscu.


§ 5.


Obsługę prac Zespołu zapewnia Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 7.


Nadzór nad Zespołem sprawuje Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 


§ 8.

 

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przyjęcia przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt 11.


§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 10.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.