Uchwała nr 33/R/2018
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady ds. czasopisma “Inżynier Budownictwa”.

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Powołuje się Zespół Krajowej Rady ds. czasopisma “Inżynier Budownictwa”, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) kol. Zygmunt Rawicki – Przewodniczący,
2) kol. Mariusz Dobrzeniecki,
3) kol. Piotr Filipowicz,
4) kol. Joanna Gieroba,
5) kol. Andrzej Jaworski.


§ 2.


Na posiedzenia Zespołu z głosem doradczym mogą być zapraszani, w szczególności:

1) Zbigniew Grabowski - przewodniczący rady nadzorczej Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o.,
2) Jaromir Kuśmider - prezes zarządu Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o.,
3) Adam Kuśmierczyk - zastępca dyrektora Krajowego Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 3.


1. Celem pracy Zespołu jest, w szczególności, wszechstronna analiza i ocena skutków organizacyjnych, prawnych i finansowych wydawania czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wersji elektronicznej.

2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) analiza otoczenia rynku wydawniczego, rynku reklam prasowych, perspektyw ich rozwoju oraz ich wpływu na działalność Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o.,
2) określenie wielkości nakładu wersji elektronicznej i papierowej czasopisma „Inżynier Budownictwa”,
3) określenie kosztów i sposobu dystrybucji wersji elektronicznej czasopisma „Inżynier Budownictwa”,
4) ocena skutków finansowych wprowadzenia wersji elektronicznej czasopisma „Inżynier Budownictwa” dla Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Zespół, na wniosek przewodniczącego Zespołu, może uchwalić regulamin określający tryb pracy Zespołu.


§ 4.


Zespół jest zobowiązany do przedstawienia Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdania z wykonania zadań zespołu w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.


§ 5.


Zespół za zgodą Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa może zlecać sporządzenie opinii i ekspertyz niezbędnych do należytego wykonania zadań Zespołu.


 § 6.


Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, bądź w siedzibie Spółki Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o.


§ 7.


Zobowiązuje się członków Zespołu oraz osoby zapraszane do zachowania w tajemnicy informacji poufnych (rozumianych jako wszelkie informacje ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne) uzyskanych w trakcie pracy Zespołu, niezależnie od ich formy lub postaci.


 § 8.


Obsługę prac Zespołu zapewnia Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 9.


Nadzór nad Zespołem sprawuje Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


 § 10.


Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przyjęcia przez Krajową Radę sprawozdania, o którym mowa w § 4, chyba że Krajowa Rada postanowi inaczej.


§ 11.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 12.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.