Uchwała nr 30/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Inżynier Budownictwa” w roku 2019.

 

Na podstawie §3 pkt 6 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Polska Izba Inżynierów Budownictwa sfinansuje w roku 2019 zakup jedenastu numerów czasopisma „Inżynier Budownictwa” wydawanego przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) + VAT za jeden egzemplarz.


§ 2.


Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa współfinansują w roku 2019 zakup dla każdego członka okręgowej izby jedenastu numerów czasopisma „Inżynier Budownictwa”  w wysokości 1,60 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) + VAT za jeden egzemplarz na podstawie faktury wystawionej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.


§ 3.


Różnicę pomiędzy kosztami zakupu, o których mowa w § 1, a współfinansowaniem okręgowych rad, o którym mowa w §2, w wysokości 0,40 zł (słownie: 40 groszy) + VAT za jeden egzemplarz poniesie Polska Izba Inżynierów Budownictwa.


§ 4.


Polska Izba Inżynierów Budownictwa ponosi w całości koszty zakupu egzemplarzy czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) + VAT za jeden egzemplarz wysyłane do wojewodów, prezydentów miast, starostów, burmistrzów, wójtów, wojewódzkich i powiatowych  inspektorów nadzoru budowlanego oraz  bibliotek wydziałów budownictwa wyższych uczelni i innych podmiotów.


§ 5.


1. Koszty wysyłki czasopisma „Inżynier Budownictwa” ponosi Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
2. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. uczestniczy w kosztach wysyłki czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) + VAT za jeden egzemplarz na podstawie faktury wystawionej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.