Uchwała nr 26/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2017.


Na podstawie §14 pkt 4 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu na rok 2017.
Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:
Wydatki-koszty:

1. Zmniejsza się poz. 2.4. „Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów” o kwotę 60.000 zł do kwoty 100.000 zł.
2. Zwiększa się poz. 2.8 „Ryczałty Prezydium Krajowej Rady” o kwotę 20.000 zł do kwoty 625.000 zł
3. Zmniejsza się poz. 2.9 „Ekwiwalenty” o kwotę 60.000 zł do kwoty 280.000 zł
4. Zwiększa się poz. 2.12 „Koszty zakupu Inżyniera Budownictwa” o kwotę 20.000 zł do kwoty 1.820.000 zł
5. Zwiększa się poz. 2.13. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 30.000 zł do kwoty 130.000 zł.
6. Zwiększa się poz. 2.15. „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 30.000 zł do kwoty 330.000 zł.
7. Zwiększa się poz. 2.17 „Koszty promocji, materiały prasowe” o kwotę 20.000 zł do kwoty 120.000 zł.
8. Zmniejsza się poz. 2.19. „Nagrody fundowane przez PIIB” o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł.
9. Zwiększa się poz. 2.21 „Serwis Budowlany” o kwotę 20.000 zł do kwoty 180.000 zł.

Suma wydatków nie ulega zmianie i wynosi 9.060.000 zł.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.