Uchwała nr 25/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 


Na podstawie art. 33 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Przyjmuje się ofertę Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie w sprawie zawarcia umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków PIIB za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na lata 2019-2020, zwaną dalej „umową generalną” ze składką roczną w wysokości 70 zł za każdego ubezpieczonego.


§ 2.


Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady i Skarbnika Krajowej Rady do podpisania umowy generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na podstawie projektu w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi Krajowej Rady.