Uchwała nr 21/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia października 2017 r.
w sprawie zasady ustalania liczby delegatów na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2018-2022.

 

 

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U z 2016 r. poz. 1725) Krajowa Rada uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Określa się zasadę ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2018-2022 w ten sposób, że na każdą rozpoczętą liczbę 600 członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w danej okręgowej izbie wybrany będzie jeden delegat, przyjmując za podstawę ustalenia listę członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w okręgu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.