Uchwała nr 20/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie terminarza działań przygotowawczych
do XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB.

 

Na podstawie §3 pkt 22 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się następujący terminarz działań przygotowawczych do XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanego dalej „Zjazdem”:

1) do dnia 23 lutego 2018 r. przygotowanie projektów sprawozdań za 2017 r.:
-   Krajowej Rady (łącznie ze sprawozdaniem finansowym),
-   Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
-   Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
-   Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

2) do dnia 9 marca 2018 r. przekazanie Krajowej Komisji Rewizyjnej projektów sprawozdań organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2017;

3) do dnia 4 kwietnia 2018 r. przyjęcie przez Prezydium Krajowej Rady projektu sprawozdania Krajowej Rady oraz omówienie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

4) do dnia 21 kwietnia 2018 r. odbycie okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych;

5) do dnia 25 kwietnia 2018 r. zatwierdzenie przez Krajową Radę sprawozdania Krajowej Rady za rok 2017 oraz przyjęcie informacji o sprawozdaniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także omówienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej;

6) do dnia 27 kwietnia 2018 r. przekazanie Krajowej Radzie przez okręgowe rady uchwał podjętych na okręgowych zjazdach;

7) do dnia 27 kwietnia 2018 r. przekazanie sprawozdań organów izby za rok 2017 do druku;

8) do dnia 16 maja 2018 r. omówienie i przyjęcie przez Prezydium Krajowej Rady materiałów zjazdowych, w szczególności:

- projektu porządku obrad Zjazdu,
- projektu regulaminu obrad Zjazdu,
- projektu budżetu na rok 2019,
- wniosków i postulatów zgłoszonych przez okręgowe zjazdy,
- projektu listy zaproszonych na Zjazd gości;

9) do dnia 30 maja 2018 r. odbycie posiedzenia Krajowej Rady, na którym następuje zatwierdzenie materiałów zjazdowych przyjętych przez Prezydium Krajowej Rady;

10) do dnia 4 czerwca 2018 r. wysyłka zaproszeń na Zjazd wraz z materiałami zjazdowymi do delegatów oraz gości Zjazdu;

11) 29-30 czerwca 2018 r. Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Krajowej Rady PIIB.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.