Uchwała nr 19/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie zwołania XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie § 10 ust. 4 statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 29 i 30 czerwca 2018 r. w Warszawie.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.