Załącznik do uchwały - Stanowisko Krajowej Rady PIIB


Uchwała nr 20/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie stanowiska wyrażającego poparcie dla „Deklaracji Madryckiej”.


 

Na podstawie art. 33 pkt 3 i 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.

Krajowa Rada PIIB zatwierdza stanowisko dotyczące poparcia „Deklaracji Madryckiej”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.§ 2.


Stanowisko to (w języku polskim i angielskim) zostanie przekazane Prezydentowi Hiszpańskiej Izby (Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) i zostanie załączone do wszystkich wersji językowych „Deklaracji Madryckiej”.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.