Uchwała nr 19/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ustanowienia Sztandaru Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie art. 8 pkt. 2 w związku z art. 33 pkt. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) Krajowa Rada PIIB postanawia:

 

§ 1.

 

1. Ustanowić Sztandar Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwany dalej „Sztandarem”.

2. Upoważnić Prezydium Krajowej Rady PIIB do opracowania i przedstawienia Radzie projektu wzoru Sztandaru oraz instrukcji używania i przechowywania Sztandaru.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Krajowej Rady PIIB.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.