Uchwała nr 18/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2016.

 

Na podstawie §14 pkt 4 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu na rok 2016.
Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:
Wydatki-koszty:

  1. Zwiększa się poz. 2.1. „Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal” o kwotę 90.000 zł do kwoty 840.000 zł.
  2. Zmniejsza się poz. 2.4. „Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów” o kwotę 20.000 zł do kwoty 160.000zł.
  3. Zwiększa się poz. 2.10. „Umowy zlecenia i ekspertyzy” o kwotę 10.000 zł do kwoty 82.000 zł.
  4. Zwiększa się poz. 2.11. „Delegacje i koszty transportu” o kwotę 120.000 zł do kwoty 570.000 zł.
  5. Zmniejsza się poz. 2.13. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 270.000 zł do kwoty 210.000 zł.
  6. Zwiększa się poz. 2.15. „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 40.000 zł do kwoty 290.000 zł.
  7. Zwiększa się poz. 2.17. „Koszty promocji, materiały prasowe” o kwotę 30.000 zł do kwoty 130.000 zł.
  8. Zwiększa się poz. 2.18. „Koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 20.000 zł do kwoty 120.000 zł.
  9. Likwiduje się poz. 2.22 „Rezerwa” w kwocie 20.000 zł.

Suma wydatków nie ulega zmianie.

 


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.