Uchwała nr 16/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Inżynier Budownictwa” w roku 2017.


Na podstawie §3 pkt 6 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa sfinansuje w roku 2017 zakup jedenastu numerów czasopisma „Inżynier Budownictwa” wydawanego przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa zł) + VAT za jeden egzemplarz.

 

§ 2.

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa współfinansują w roku 2017 zakup dla każdego członka okręgowej izby jedenastu numerów czasopisma „Inżynier Budownictwa”  w wysokości 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) + VAT za jeden egzemplarz na podstawie faktury wystawionej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

Różnicę pomiędzy kosztami zakupu, o których mowa w § 1, a współfinansowaniem okręgowych rad, o którym mowa w §2, w wysokości 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy) + VAT za jeden egzemplarz poniesie Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

 

§ 4.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ponosi w całości koszty zakupu egzemplarzy czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa zł) + VAT za jeden egzemplarz wysyłane do wojewodów, prezydentów miast, starostów, burmistrzów, wójtów, wojewódzkich i powiatowych  inspektorów nadzoru budowlanego oraz  bibliotek wydziałów budownictwa wyższych uczelni i innych podmiotów.

 

§ 5.

1. Koszty wysyłki czasopisma „Inżynier Budownictwa” ponosi Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
2. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. uczestniczy w kosztach wysyłki czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wysokości 1 zł (słownie: jeden zł) + VAT za jeden egzemplarz na podstawie faktury wystawionej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.