Uchwała nr 15/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie terminarza działań przygotowawczych
do XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

 

Na podstawie §3 pkt 22 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

Ustala się następujący terminarz działań przygotowawczych do XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanego dalej „Zjazdem”:


1) do dnia 24 lutego 2017 r. przygotowanie projektów sprawozdań za 2016 r.:
-   Krajowej Rady (łącznie ze sprawozdaniem finansowym),

-   Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,

-   Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,

-   Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;


2) do dnia 9 marca 2017 r. przekazanie projektów sprawozdań organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2016 Krajowej Komisji Rewizyjnej;


3) do dnia 5 kwietnia 2017 r. przyjęcie przez Prezydium Krajowej Rady projektu sprawozdania Krajowej Rady oraz przez Krajową Komisję Rewizyjną, Krajową Komisję Kwalifikacyjną, Krajowy Sąd Dyscyplinarny i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej sprawozdań tych organów;

4) do dnia 22 kwietnia 2017 r. odbycie okręgowych zjazdów sprawozdawczych;

5) do dnia 26 kwietnia 2017 r. zatwierdzenie przez Krajową Radę sprawozdania Krajowej Rady za rok 2016 oraz przyjęcie informacji o sprawozdaniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także omówienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej;

6) do dnia 28 kwietnia 2017 r. przekazanie Krajowej Radzie przez okręgowe rady uchwał podjętych na okręgowych zjazdach;

7) do dnia 28 kwietnia 2017 r. przekazanie sprawozdań organów izby za rok 2016 do druku;

8) do dnia 10 maja 2017 r. omówienie i przyjęcie przez Prezydium Krajowej Rady materiałów zjazdowych, w szczególności:

- projektu porządku obrad Zjazdu,

- projektu regulaminu obrad Zjazdu,

- projektu budżetu na rok 2018,

- wniosków i postulatów zgłoszonych przez okręgowe zjazdy,

- projektu listy zaproszonych na Zjazd gości;

9) do dnia 24 maja 2017 r. odbycie posiedzenia Krajowej Rady, na którym następuje zatwierdzenie materiałów zjazdowych przyjętych przez Prezydium Krajowej Rady;

10) do dnia 30 maja 2017 r. wysyłka zaproszeń na Zjazd wraz z materiałami zjazdowymi do delegatów oraz gości Zjazdu;

11) 23-24 czerwca 2017 r. Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.