Uchwała nr 14/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie zwołania XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie § 10 ust. 4 statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 23 i 24 czerwca 2017 r. w Warszawie.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.