Załącznik - uchwała Podkarpackiej OIIB nr 24/R/16

 

Uchwała nr 12/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały.Na podstawie art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną bez podstawy prawnej – uchwałę nr 24/R/16 Okręgowej Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska Rady PDK OIIB w związku z jednoczesnym pełnieniem kilku funkcji przez sekretarza Rady PDK OIIB.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie


Uchwałą nr 24/R/16 Okręgowej Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska Rady PDK OIIB w związku z jednoczesnym pełnieniem kilku funkcji przez sekretarza Rady PDK OIIB okręgowa rada uchwaliła, że uważa pełnienie przez Pana Leszka Kaczmarczyka jednocześnie funkcji sekretarza okręgowej rady, redaktora naczelnego Novum Budowlane oraz Prezesa zarządu Oddziału Podkarpackiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wywołuje konflikt interesów.

Wnioski o zbadanie legalności tej uchwały złożyli członkowie okręgowej rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Leszek Kaczmarczyk, Pan Wacław Kamiński, Pan Bogumił Surmiak oraz Pan Wiesław Wójcik.

Jako podstawę podjęcia uchwały rada wskazała przepis art.19 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946 z późn. zm.) oraz § 11 ust.5 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a także § 2 pkt 1 regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z przepisem art.19 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946 z późn. zm.) okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby. Nie jest to przepis samoistny do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Podobnie przepis § 11 ust.5 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowi, że okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i ją reprezentuje. Także ten przepis nie stanowi podstawy prawnej podejmowania uchwał.

Analogiczna sytuacja dotyczy przepisu § 2 pkt 1 regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Krajowa Rada jest zobowiązana przepisem art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do kontroli uchwał okręgowej rady w zakresie ich zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami a w razie stwierdzenia sprzeczności uchwały okręgowej rady z tymi przepisami uchyla uchwałę okręgowej rady.

Uchwała okręgowej rady podjęta została bez podstawy prawnej, co musi skutkować jej uchyleniem. Tego rodzaju działanie okręgowej rady narusza prawo.
Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto jak w uchwale.Otrzymuje:
1) Okręgowa Rada Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
2) a/a.