Uchwała nr 29/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie organizowania kursów i innych zajęć przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Na podstawie art. 33 pkt 2, 10,  14 i 16 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:§ 1.


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uznaje za niedopuszczalne, nieetyczne i sprzeczne z porozumieniami zawartymi ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i nie wyraża zgody na organizowanie przez okręgowe izby inżynierów budownictwa kursów i innych zajęć przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


§ 2.


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zobowiązuje okręgowe rady okręgowych izb inżynierów budownictwa do niezwłocznego zaprzestania działań sprzecznych z § 1, w tym przerwania trwających i nie organizowania w przyszłości kursów i innych zajęć przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.§ 3.


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zobowiązuje okręgowe rady okręgowych izb inżynierów budownictwa do niezwłocznego uchylenia wszelkich uchwał okręgowych rad lub ich prezydiów dotyczących organizowania przez okręgowe izby i ich organy kursów i innych zajęć przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, pod rygorem ich podjęcia przez Krajową Radę i skierowaniem spraw do rozpatrzenia przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.§ 4.Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do skierowania do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wniosków o ukaranie osób nie wykonujących niniejszej uchwały, w tym biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń, o których mowa w § 1.§ 5.

 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.