Uchwała nr 28/R/15
Krajowej Rady  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów.Na podstawie § 15 Zasad Gospodarki Finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ustala się następujące kwoty ryczałtów i ekwiwalentów dla członków organów Krajowej Izby oraz członków komisji powołanych przez organy Krajowej Izby,  począwszy od 1 stycznia 2016 r.:§ 1.Ryczałt miesięczny Prezesa Krajowej Rady – 2,0 przeciętnych  wynagrodzeń krajowych  w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski”;


§ 2.


Ryczałt miesięczny wiceprezesa Krajowej Rady – 0,5 ryczałtu Prezesa Krajowej Rady;§ 3.


Ryczałt miesięczny sekretarza, skarbnika, przewodniczącego oraz sekretarza komisji kwalifikacyjnej, przewodniczącego komisji rewizyjnej, sądu dyscyplinarnego oraz rzecznika koordynującego pracę rzeczników odpowiedzialności zawodowej  - 0,5 ryczałtu Prezesa Krajowej Rady;§ 4.


Dla członków organów Krajowej Izby i członków komisji powołanych przez organy Krajowej Izby, którzy nie otrzymują ryczałtów w Krajowej Izbie:

1. Ekwiwalent  za udział w każdym posiedzeniu w kwocie 175 zł brutto.
2. Kwotę 35 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz izby.


§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.