Uchwała nr 27/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2015.Na podstawie §14 pkt 4 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.
Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu na rok 2015.
Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:
Wydatki-koszty:
1. Zmniejsza się poz. 2.13. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 180.000 zł do kwoty 520.000 zł.
2. Zmniejsza się poz. 2.15. „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 80.000 zł do kwoty 310.000 zł.
3. Zwiększa się poz. 2.16. „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 100.000 zł do kwoty 600.000 zł.
4. Zwiększa się poz. 2.18. „Koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 30.000 zł do kwoty 150.000 zł.
5. Zwiększa się poz. 2.21. „Serwis Budowlany” o kwotę 100.000 zł do kwoty 160.000 zł.
6. Likwiduje się poz. 2.22. „Rezerwa” w kwocie 20.000 zł.
7. Ustanawia się nową pozycję 2.23. „Koszty adaptacji nowej siedziby” w wysokości 50.000 zł.
Suma wydatków nie ulega zmianie.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.