Załącznik do uchwały nr 26/R/15

 

Uchwała nr 26/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały.Na podstawie art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.Uchyla się uchwałę nr 62/R/2015 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 października 2015 r. w sprawie prowadzenia przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa kursu przygotowawczego do egzaminów na uprawnienia budowlane.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UzasadnienieUchwałą 62/R/2015 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 października 2015 r. w sprawie prowadzenia przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa kursu przygotowawczego do egzaminów na uprawnienia budowlane rada podjęła decyzję o prowadzeniu odpłatnego kursu przygotowawczego do egzaminów na uprawnienia budowlane.

Jako podstawę podjęcia uchwały rada wskazała § 1 ust. 1 i 2 uchwały nr 14/2014 XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2014 r. i § 4 ust. 5 regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Żadna z powołanych w uchwale podstaw prawnych nie upoważnia do podjęcia tej uchwały.

Uchwała Okręgowego Zjazdu upoważnia okręgową radę do prowadzenia działalności gospodarczej oraz każdorazowego zatwierdzania rodzaju działalności gospodarczej i budżetu każdego przedsięwzięcia, zaś przepis § 4 ust. 5 regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest przepisem kompetencyjnym wskazującym na uchwałę jako formę podejmowania decyzji przez okręgową radę.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że przepis § 4 ust. 5 regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest przepisem kompetencyjnym i nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia jakiejkolwiek uchwały.

Przedmiotowa uchwała nie została także podjęta zgodnie z upoważnieniem okręgowego zjazdu zawartym w § 1 ust. 1  i 2 uchwały nr 14/2014 XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie działalności gospodarczej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ponieważ nie wskazuje rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej ani jej budżetu. Uchwała ogranicza się do decyzji o prowadzeniu kursu przygotowawczego do egzaminów na uprawnienia budowlane bez wskazania, że będzie to prowadzenie działalności gospodarczej w formie kursów odpłatnych i bez określenia budżetu tego przedsięwzięcia.

Krajowa Rada jest zobowiązana przepisem art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do kontroli uchwał okręgowej rady w zakresie ich zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami, a w razie stwierdzenia sprzeczności uchwały okręgowej rady z tymi przepisami uchyla uchwałę okręgowej rady.

Uchwała okręgowej rady podjęta została bez podstawy prawnej, narusza przepisy ustawowe i uchwały Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady oraz porozumienia zawarte przez Krajową Radę, co musi skutkować jej uchyleniem.

Należy wskazać, że okręgowa komisja kwalifikacyjna tej izby nadaje uprawnienia budowlane i nie jest dopuszczalne uzyskiwanie przez okręgową izbę dochodów z działalności gospodarczej obarczonej zarzutem konfliktu interesów. Samorząd zawodowy wykonuje zadanie Państwa w zakresie nadawania uprawnień budowlanych i nie może prowadzić równocześnie działalności zarobkowej, której podstawą jest wiedza egzaminacyjna niezbędna do uzyskania tych uprawnień.

Krajowa Rada zwracała uwagę na niedopuszczalność tego rodzaju praktyk w piśmie skierowanym przez Prezesa Krajowej Rady w dniu 2 września 2009 r. do przewodniczących okręgowych rad. W piśmie tym podkreślono, że organizowanie przez izby okręgowe kursów przygotowawczych jest niedopuszczalne oraz, że należy unikać sytuacji etycznie wątpliwych, szanować zawarte porozumienia i nie doprowadzać do konfliktów w środowisku budowlanym.

Kwestia ta była także przedmiotem stanowiska Krajowej Rady i jej Prezydium m. in. z dnia 25 lutego 2009 r. oraz z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Należy także wskazać, że od 26 sierpnia 2002 r. samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w porozumieniach zawartych ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi uregulował kwestię przygotowywania kandydatów do uprawnień budowlanych wskazując, że zadanie to będzie realizowane przez stowarzyszenia stosowanie do specjalności tych stowarzyszeń. Obecnie reguluje tę kwestię porozumienie z dnia 5 lutego 2015 r. Przedmiotowa uchwała narusza zobowiązania samorządu zawodowego wynikające z porozumień zatwierdzonych przez Krajową Radę.
Także przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w piśmie z dnia 25 sierpnia 2009 r. poinformował przewodniczących okk o naganności prowadzenia tego rodzaju działalności przez okręgowe izby.

Ponadto należy wskazać, że przedmiotowa uchwała narusza uchwalę nr 10/2015 XIV Zjazdu Sprawozdawczego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2015 r., w której nie przewidziano żadnych wpływów z działalności gospodarczej.

Należy wskazać, że okręgowa izba naruszyła też przepisy powszechnie obowiązujące, ponieważ na podstawie przedmiotowej uchwały rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w formie odpłatnego kursu przygotowawczego do egzaminu na uprawnienia budowlane bez stosownego wpisu do ewidencji takiej działalności i bez ujawnienia tego w rejestrze REGON.

Krajowa Rada zobowiązana jest do podjęcia przedmiotowej uchwały w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem i dobrymi obyczajami.
Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto jak w uchwale.

Otrzymuje:
1) Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
2) a/a.