Uchwała nr 24/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie zakupu dostępu do usług dla członków PIIB.Na podstawie art. 33 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


1. Przyjmuje się ofertę Wolters Kluwer S.A. na:

- 100 dostępów do usługi „Serwis Budowlany” w wersji Platinum z dostępem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 50 dostępów do usługi „Nawigator Procedury Budowlane”,
- 10 dostępów do usługi „Serwis BHP” w wersji Silver,
- 20 dostępów do usługi „Prawo Ochrona Środowiska”,
- 30 dostępów do usługi BISTYP
na okres 12 miesięcy.

2. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady i Skarbnika Krajowej Rady do podpisania umowy na zakup usług, o których mowa w ust.1.§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.