Uchwała nr 23/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie zmian w polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem
informatycznym w Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) uchwala się, co następuje:§ 1.W dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną, przyjętą uchwałą Prezydium Krajowej Rady nr 2/P/12 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, zatwierdzonej uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 5/R/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wprowadza się zmianę w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym polegającą na zastąpieniu  zwrotu  „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” określanym w skrócie ABI, zwrotem „pełnomocnik administratora danych ds. ochrony danych osobowych”.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.