Załącznik do uchwały nr 22/R/2015


Uchwała nr 22/R/2015
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie Zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie.


Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) oraz na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Tworzy się Zespół do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) Danuta Gawęcka – Przewodnicząca,

2) Piotr Filipowicz – Wiceprzewodniczący,

3) Stanisław Karczmarczyk,

4) Piotr Korczak,

5) Adam Kuśmierczyk,

6) Marian Płachecki,

7) Wojciech Płaza.


§ 2.


1. Zespół jest organem pomocniczym Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o charakterze doraźnym powołanym, w szczególności, w celu przygotowywania projektów uchwał Krajowej Rady oraz Prezydium Krajowej Rady niezbędnych do należytego wykonania przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1, zwanego dalej „budynkiem”.

2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku oraz specyfikacji istotnych warunków zamówień niezbędnych dla należytego wykonania przebudowy i modernizacji budynku,

2)wybór projektanta przebudowy i modernizacji budynku,

3)wybór wykonawców przebudowy i modernizacji budynku,

4)wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego przebudowy i modernizacji budynku,

5)przygotowanie projektów umów niezbędnych do należytego przygotowania i wykonania przebudowy i modernizacji budynku,

6)przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na przebudowę i modernizację oraz pozwolenia na użytkowanie budynku,

7)nadzór nad zgodnym z zawartymi umowami, decyzjami administracyjnymi, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem przebudowy i modernizacji budynku,

8)przygotowanie i aktualizacja preliminarza wydatków.§ 3.


1. Bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością prac Zespołu sprawuje Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określa terminy realizacji poszczególnych zadań Zespołu i zatwierdza propozycje Zespołu.

 


§ 4.


Obsługę biurową i prawną prac Zespołu zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.§ 5.


Zespół, za zgodą Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, może zlecać wykonanie opinii i ekspertyz specjalistów niezbędnych do należytego wykonania zadań Zespołu.§ 6.


1. Przewodniczący Zespołu, na każdym posiedzeniu Krajowej Rady, informuje Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o stanie realizacji zadań Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu informuje Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na bieżąco o stanie realizacji zadań Zespołu.§ 7.


1. Do zamawiania robót budowlanych, usług i dostaw związanych z przebudową i modernizacją budynku, których wartość przekracza w ciągu roku kalendarzowego równowartość 25 tys. EURO, stosuje się regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Do zamówień nie objętych regulaminem, o którym mowa w ust.1 stosuje się regulamin dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiący załącznik do uchwały Krajowej Rady nr 38/R/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku.


§ 8.


Przewodniczący Zespołu złoży Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich zadań Zespołu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.§ 9.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.