Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/R/15

Załącznik nr 2 do uchwały nr 20/R/15

 

Uchwała nr 20/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających.Na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946) uchwala się, co następuje:


§ 1.Ustala się tryb i zakres przeszkolenia uzupełniającego poprzedzającego ponowny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa wraz z problematyką przeszkolenia uzupełniającego poprzedzającego ponowny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.