Uchwała nr 25/R/14
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2014.

 

Na podstawie §14 pkt 4 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu na rok 2014.

Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:

Wydatki-koszty:

  1. Zmniejsza się poz. 2.4. „Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów”
    o kwotę 60.000 zł do kwoty 190.000 zł.
  2. Zmniejsza się poz. 2.13. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji”
    o kwotę 340.000 zł do kwoty 660.000 zł.
  3. Zwiększa się poz. 2.16. „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 100.000 zł do kwoty 600.000 zł.
  4. Likwiduje się poz. 2.20 „Rezerwa” w kwocie 20.000 zł.
  5. Ustanawia się pozycję „Koszt elektronicznego dostępu do norm i Serwisu Budowlanego” w wysokości 320.000 zł.

 

Suma wydatków nie ulega zmianie.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.