Uchwała nr 24/R/14
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne

 

Na podstawie art. 12 ust. 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane       (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 i z 2014 r. poz. 768) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4  następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5a Pb:

1) z tytułu kwalifikowania – 800,00 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800,00zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,00 zł.

2. Ustala się dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5b Pb:

1) z tytułu kwalifikowania – 1100,00zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu –1100,00 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 600,00 zł.

 

§ 2

 

Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2015 roku.