Załącznik do uchwały nr 23

Uchwała nr  23/R/14
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych


Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 

W uchwale Nr 3/R/09 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.