Uchwała nr 22/R/14
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu mgr inż. Grzegorzowi Bojanowskiemu – nr członkowski SLK/BO/6800/01.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.