Uchwała nr  21/R/14
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie terminarza działań przygotowawczych
do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

 

Na podstawie §3 pkt 22 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący terminarz działań przygotowawczych do XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanego dalej „Zjazdem”:


1) do dnia 25 lutego 2015 r. przygotowanie projektów sprawozdań za 2014 r.:
-   Krajowej Rady (łącznie ze sprawozdaniem finansowym),

-   Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,

-   Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,

-   Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;


2) do dnia 12 marca 2015 r. przekazanie projektów sprawozdań organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej;

 

3) do dnia 1 kwietnia 2015 r. przyjęcie przez Prezydium Krajowej Rady projektu sprawozdania Krajowej Rady oraz przez Krajową Komisję Rewizyjną, Krajowy Sąd Dyscyplinarny i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej sprawozdań tych organów;

 

4) do dnia 20 kwietnia 2015 r. odbycie okręgowych zjazdów sprawozdawczych;


5) do dnia 22 kwietnia 2015 r. zatwierdzenie przez Krajową Radę sprawozdania Krajowej Rady za rok 2014 oraz przyjęcie informacji o sprawozdaniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także omówienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej;

 

6) do dnia 29 kwietnia 2015 r. przekazanie Krajowej Radzie przez okręgowe rady uchwał podjętych na okręgowych zjazdach;

 

7) do dnia 4 maja 2015 r. przekazanie sprawozdań organów izby za rok 2014 do druku;

8) do dnia 6 maja 2015 r. omówienie i przyjęcie przez Prezydium Krajowej Rady materiałów zjazdowych, w szczególności:


- projektu porządku obrad Zjazdu,

- projektu regulaminu obrad Zjazdu,

- projektu budżetu na rok 2016,

- wniosków i postulatów zgłoszonych przez okręgowe zjazdy,

- projektu listy zaproszonych na Zjazd gości;


9) do dnia 20 maja 2015 r. odbycie posiedzenia Krajowej Rady, na którym następuje zatwierdzenie materiałów zjazdowych przyjętych przez Prezydium Krajowej Rady;

 

10) do dnia 28 maja 2015 r. wysyłka zaproszeń na Zjazd wraz z materiałami zjazdowymi do delegatów;

 

11) do dnia 2 czerwca 2015 r. wysyłka zaproszeń z materiałami zjazdowymi do gości Zjazdu;

 

12) 19-20 czerwca 2015 r. Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Krajowej Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.