Uchwała nr 20/R/14
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 22 października 2014r.
w sprawie zwołania XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 10 ust. 4 statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 19 i 20 czerwca 2015 r. w Warszawie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.