Uchwała nr 18/R/14
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie zakupu dostępu do usługi „Serwis Budowlany”

 

na podstawie art. 33 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Przyjmuje się ofertę Wolters Kluwer S.A.  na 200 dostępów do usługi „Serwis Budowlany” w wersji Platinum z dostępem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za cenę 150.000 zł. netto na okres 12 miesięcy.
  2. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady i Skarbnika Krajowej Rady do podpisania umowy na zakup usługi o której mowa w ust.1.
  3. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady i Skarbnika Krajowej Rady do wynegocjowania i podpisania umowy na zakup usługi dostępu do „Serwisu BHP” w wersji Silver na 10 stanowisk na okres 6 miesięcy.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.