Załącznik do uchwały

Uchwała nr 16/R/14
z dnia 10 września 2014 r.
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

Na podstawie § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 oraz z 2014 r. poz. 768) na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 5/R/06 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, zmieniona przez uchwałę Nr 32/R/06 z dnia 25 października 2006 r. oraz uchwałę Nr 3/R/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.