Uchwała nr 14/R/13
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie zasady ustalania liczby delegatów na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2014-2018Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) Krajowa Rada uchwala, co następuje:
§ 1


Określa się zasadę ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2014-2018 w ten sposób, że na każdą rozpoczętą liczbę 600 członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w danej okręgowej izbie wybrany będzie jeden delegat, przyjmując za podstawę ustalenia listę członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w okręgu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.