Uchwała nr 11R/13

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

 

Na podstawie art. 33 pkt. 1, 13 i 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) nr 15/12 XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej uchwałą nr 31/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia wziąć udział w ogłoszonym przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przy ul. Armatniej 14 przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Wawelskiej 66/74, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr ew. 84/3 (obręb 2-02-05) o pow. 0,2415 ha wraz z prawem własności zabudowy w postaci budynku oświaty, kultury i nauki oraz budynku gospodarczego, objętej umową dzierżawy zawartą dnia 17 września 2001 roku na czas oznaczony do dnia 16 września 2016 roku, znajdującej się w strefie KZ-C w układzie urbanistycznym i zespole budowlanym wraz z zielenią osiedlową, który wpisany jest do rejestru zabytków (tzw. Kolonia Lubeckiego), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr WA1M/00319335/0, w której Skarb Państwa wpisany jest jako właściciel zaś PKP S.A. jako użytkownik wieczysty do dnia 5.12.2089 r.

 

§ 2.

 

  1. Upoważnia się Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego Prezesa Krajowej Rady oraz Pana Andrzeja Jaworskiego skarbnika lub Pana Ryszarda Dobrowolskiego sekretarza Krajowej Rady do sporządzenia i podpisania wszelkich dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w przetargu, o którym mowa w § 1, w tym oświadczenia uczestnika przetargu i pełnomocnictw dla osób wymienionych w ust.2.

  2. Upoważnia się Pana Zdzisława Binerowskiego Wiceprezesa Krajowej Rady oraz Krzysztofa Zająca radcę prawnego do reprezentowania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przetargu, o którym mowa w § 1, i zgłaszania w jej imieniu ofert cenowych w toku licytacji.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.