Uchwała nr 10/R/2012

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

Na podstawie § 11 regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 11 regulaminu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i po uzyskaniu pozytywnych opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

W trybie postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 38/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wprowadza się następujące zmiany:

 

1) po § 36 dodaje się § 36a ust. 1 i 2 w brzmieniu:

 

„1. Rzecznik powinien zakończyć postępowanie wyjaśniające nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

2. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie rzecznik jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.”;

 

2) w § 41 :

 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 39, rzecznik wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w całości lub w części, którą doręcza wraz z uzasadnieniem członkowi izby samorządu zawodowego, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające”;

 

b) ust. 10:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję — umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części,”;

 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4) może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.”;

 

3) § 89 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Wezwania i zawiadomienia o terminach posiedzeń powinny być wysłane, tak aby w razie stwierdzenia przeszkód w ich doręczeniu można było wezwania i zawiadomienia wysłać ponownie albo odwołać posiedzenie i zawiadomić o tym osoby, którym zawiadomienia lub wezwania zostały już uprzednio doręczone.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z podaniem danych wymienionych w art. 54 § 1 K.p.a oraz imienia, nazwiska i stanowiska służbowego pracownika organu wzywającego.

_@POCZ@__@KON@_3. Wezwanie dokonane w sposób określony w § 1 powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie.”;

 

4) w § 117 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

 

„5. Gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, sąd dyscyplinarny wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, służy zażalenie.”;

 

5) w § 121 ust. 1 pkt 5 skreśla się wyrazy „w niższej instancji”;

 

6) § 125 otrzymuje brzmienie:

 

„1.Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.

2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

„3. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

4. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.”;

 

7) § 139 utrzymuje brzmienie:

 

„§ 139. 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

2. Czynności określone w ust. 1 są dokonywane w lokalu organu samorządu zawodowego w obecności pracownika tego organu.

3. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

4. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.”;

 

8) w § 141 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Sąd dyscyplinarny przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa.”;

 

9) § 149 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 149. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie.”;

 

10) § 150 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, sąd dyscyplinarny wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części”;

 

11) w § 175 w ust. 1:

 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję — umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części albo,”;

 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4) może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.”;

 

12) § 181 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 181. Po otrzymaniu z sądu administracyjnego skargi na decyzję przewodniczący krajowego sądu lub rzecznik koordynator zleca kancelarii prawnej świadczącej pomoc prawną dla danego organu przygotowanie odpowiedzi na skargę.”;

 

13) § 183 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 183. Odpowiedź na skargę podpisuje przewodniczący krajowego sądu lub krajowy rzecznik, który wydał zaskarżone rozstrzygniecie albo pełnomocnik procesowy organu.”;

 

14) § 185 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 185 W postępowaniu przed sądem administracyjnym, krajowy sąd lub krajowy rzecznik reprezentowany jest przez pełnomocnika procesowego. Pełnomocnikiem tym może być radca prawny lub adwokat.”,

 

15) W załączniku do trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie - Wykazie formularzy stosowanych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej wprowadza się następujące zmiany:

 

- formularz dla Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w pkt 16 oraz dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w pkt 24 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały,

 

- formularz dla Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w pkt 18 oraz dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w pkt 26 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały,

 

- formularz dla Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w pkt 21 oraz dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w pkt 29 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały,

 

- formularz dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w pkt 12 oraz dla Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w pkt 17 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały,

 

- po pkt 4 dla Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

 

„4a) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – 47”

 

oraz dodaje się formularz w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do uchwały,

 

- po pkt 11 dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dodaje się pkt 11a i 11 b w brzmieniu:

 

„11a) Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania – 67

11b) Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania – 68-69”

 

oraz odpowiednio formularz w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały oraz w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do uchwały,

 

- po pkt 16 dla Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:

 

„16a) Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania – 67

16b) Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania – 68-69”

 

oraz odpowiednio formularz w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały oraz w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do uchwały.

 

 

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1.

 

Wzór wspólny dla wszystkich organów odwoławczych

Papier firmowy organu

 

………….………..., dnia ……….………….. r.

 

Nr sprawy……………..

 

Decyzja nr…/…

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego/Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 104 w związku z art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 95 pkt ……… ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) po rozpatrzeniu w dniu……….odwołania Pani/a……………. od decyzji nr……….. …………..Sądu Dyscyplinarnego…………..Izby Inżynierów Budownictwa z dnia……………w sprawie……………………..Krajowy Sąd Dyscyplinarny/Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

uchyla zaskarżoną decyzję w całości/części

i umarza postępowanie pierwszej instancji w całości/części…………….

 

UZASADNIENIE

Decyzją……….nr……….z dnia……………….orzeczono………………………Podstawą decyzji było……………………………………………………………………………………………

W odwołaniu z dnia ……………..Skarżący wnosił o………..W uzasadnieniu odwołania wskazał, …………………………………………………………………………………………………………

Krajowy Sąd Dyscyplinarny/Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zważył, co następuje:

Odwołanie Skarżącego zasługuje na uwzględnienie.

Organ I instancji naruszył przepis art…………ustawy …………….. ,zgodnie z którym…………….

Według art. 105 § 1 K.p.a. gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. W niniejszej sprawie postępowanie stało się bezprzedmiotowe w części wobec……………..

Krajowy Sąd Dyscyplinarny/Rzecznik Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest organem właściwym dla rozpatrzenia niniejszej sprawy na podstawie art. ……..ustawy Prawo budowlane w związku z art ………….ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Mając powyższe na względzie należało orzec jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Niniejsza decyzja jest ostateczna w toku instancji.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia decyzji może ją zaskarżyć za pośrednictwem organu wydającego decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Członkowie składu orzekającego:

 

Otrzymują:

 

obwiniony/pełnomocnik,

okręgowy sąd dyscyplinarny,

okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2.

 

Wzór wspólny dla wszystkich organów odwoławczych

Papier firmowy organu

 

………….………..., dnia ……….………….. r.

 

Nr sprawy……………..

 

Decyzja nr…/…

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego/Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 104 w związku z art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 95 pkt ……… ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) po rozpatrzeniu w dniu……….odwołania Pani/a……………. od decyzji nr……….. …………..Sądu Dyscyplinarnego…………..Izby Inżynierów Budownictwa z dnia……………w sprawie………………… Krajowy Sąd Dyscyplinarny/Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

uchyla zaskarżoną decyzję

i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny/Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej…………..Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

UZASADNIENIE

 

Decyzją……….nr……….z dnia……………….orzeczono………………Podstawą decyzji było…………………………………………………………………………

 

W odwołaniu z dnia ……………..Skarżący wnosił o………..W uzasadnieniu odwołania wskazał,…………………………………………………………………………

Krajowy Sąd Dyscyplinarny/Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zważył, co następuje:

Odwołanie Skarżącego zasługuje na uwzględnienie.

Organ I instancji naruszył przepis art…………ustawy ……………..,zgodnie z którym…………….

Organ I instancji naruszył przepisy postępowania - …………Poza tym organ nie wyjaśnił koniecznego zakresu sprawy, który ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Organ nie wyjaśnił…………………Rozpatrując sprawę ponownie Organ I instancji powinien wziąć pod uwagę następujące okoliczności sprawy.

 

Według art. 138 § 2 K.p.a organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny/Rzecznik Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest organem właściwym dla rozpatrzenia niniejszej sprawy na podstawie art. ……..ustawy Prawo budowlane w związku z art ………….ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

 

Mając powyższe na względzie należało orzec jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Niniejsza decyzja jest ostateczna w toku instancji.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia decyzji może ją zaskarżyć za pośrednictwem organu wydającego decyzję do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Członkowie składu orzekającego:

 

Otrzymują:

 

obwiniony/pełnomocnik,

okręgowy sąd dyscyplinarny,

okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

a/a.

 

Załącznik nr 3.

 

 

Wzór wspólny dla wszystkich organów rozpatrujących sprawę w ostatniej instancji

Papier firmowy organu

 

………….………..., dnia ……….………….. r.

 

Nr sprawy……………..

 

Postanowienie nr…/…

Krajowego/Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego/Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej/………..Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 149 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani/a………………..w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją nr………………Sądu Dyscyplinarnego………….. Izby Inżynierów Budownictwa/Wojewody……………../…………..Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej/ ……………..Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa z dnia………w sprawie…………… Krajowy Sąd Dyscyplinarny/Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

odmawia wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją………….

 

UZASADNIENIE

Ostateczną decyzją…….nr……….z dnia……………….orzeczono…………………..

Podstawą decyzji było…………………………………………………….……………

Pan/i………..w dniu …………..wniósł/a o wznowienie postępowania. Jako podstawę wznowienia Strona podała……………………………………………………………………..

 

Organ zważył, co następuje:

 

Zgodnie z art. 145 § 1 K.p.a w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27,

4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,

5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,

6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,

7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2),

8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

*) niepotrzebne skreślić.

 

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego organ nie stwierdził wystąpienia w niniejszej sprawie żadnej z przesłanek wznowienia postępowania. Nie stwierdzono także zbadanych z urzędu przesłanek do wzruszenia decyzji z innych przyczyn.

 

Powyższy stan faktyczny powoduje konieczność odmowy wznowienia postępowania.

 

Krajowy/Okręgowy Sąd Dyscyplinarny/Rzecznik Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest organem właściwym dla rozpatrzenia niniejszej sprawy, ponieważ jest organem który wydał decyzję w ostatniej instancji objętą postanowieniem oraz na podstawie art. ……..ustawy Prawo budowlane w związku z art ………….ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

 

Mając powyższe na względzie należało orzec jak w sentencji.

 

POUCZENIE

(dla ostatecznej decyzji wydanej przez OSD/OROZ)

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego/Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za pośrednictwem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego/Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ….............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

(dla ostatecznej decyzji wydanej przez KSD/KROZ)

Postanowienie jest ostateczne w toku instancji. Strona niezadowolona z postanowienia może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia zwrócić się do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego/ Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Członkowie składu orzekającego:

 

Otrzymują:

 

obwiniony/pełnomocnik,

sąd dyscyplinarny,

rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

a/a.

 

 

 

 

Załącznik nr 4.

 

Wzór wspólny dla wszystkich organów.

Papier firmowy organu

 

 

………….………..., dnia ……….………….. r.

 

Nr sprawy……………..

 

Decyzja nr…/…

o umorzeniu postępowania (wyjaśniającego) w całości/części.

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Pani/a…………….obwinionego o to, że……………………..tj. o czyn z art. 95 pkt………w związku z art. ……….ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) wszczętej na podstawie wniosku o ukaranie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej……….Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia…….., Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowy Sąd Dyscyplinarny………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

umarzam w całości/części postępowanie (wyjaśniającego) ……………

 

UZASADNIENIE

Według art. 105 § 1 K.p.a. gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. W niniejszej sprawie postępowanie stało się bezprzedmiotowe w części wobec……………..(np.: śmierć strony, cofniecie wniosku o ukaranie, utrata uprawnień budowlanych lub członkostwa w Izbie, przedawnienie).

 

Mając powyższe na względzie należało orzec jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

(dla ostatecznej decyzji wydanej przez OSD/OROZ)

Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego/Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za pośrednictwem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego/Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ….............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

(dla ostatecznej decyzji wydanej przez KSD/KROZ)

Wydana decyzja jest ostateczna w toku instancji. Strona niezadowolona z decyzji może w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zwrócić się do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego/ Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 

 

Członkowie składu orzekającego:

 

Otrzymują:

 

1) obwiniony/pełnomocnik,

2) sąd dyscyplinarny,

3) rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

4) a/a.

 

 

Załącznik nr 5.

 

 

Wzór wspólny dla sądów dyscyplinarnych

Papier firmowy organu

 

………….………..., dnia ……….………….. r.

Nr sprawy……………..

 

Postanowienie

o odmowie wszczęcia postępowania.

 

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. …………… z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana/Pani/Instytucji ………………. z dnia……………o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie………………………..Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

odmawia wszczęcia postępowania w sprawie ………………………..

 

UZASADNIENIE

Pana/Pani/Instytucja pismem z dnia ………. wnieśli o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie……………….. Według art. 61a Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowania nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Z uwagi na to, że Wnioskodawca nie posiada przymiotu strony, wydanie przedmiotowego rozstrzygnięcia jest uzasadnione.

 

POUCZENIE

(dla postanowienia wydawanego przez OSD)

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za pośrednictwem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ….............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

(dla postanowienia wydawanego przez KSD)

Postanowienie jest ostateczne w toku instancji. Strona niezadowolona z postanowienia może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia zwrócić się do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Członkowie składu orzekającego:

 

Otrzymują:

 

wnioskodawca,

Krajowy/Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

a/a.

Załącznik nr 6.

 

 

Wzór wspólny dla wszystkich organów

Papier firmowy organu

 

………….………..., dnia ……….………….. r.

 

Nr sprawy……………..

 

Postanowienie

o podjęciu zawieszonego postępowania.

 

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. …………… z późn. zm.) Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowy Sąd Dyscyplinarny………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

podejmuje zawieszone postępowanie

w sprawie odpowiedzialności zawodowej...........

 

UZASADNIENIE

 

Postanowieniem nr……. z dnia........... Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowy Sąd Dyscyplinarny………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zawiesił z urzędu/na żądanie strony postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.......................W związku z ustaniem przyczyny zawieszenia postępowania tj…..............................................należy podjąć zawieszone postępowanie.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje. Postanowienie to strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 

 

Członkowie składu orzekającego:

 

Otrzymują:

 

obwiniony/pełnomocnik,

sąd dyscyplinarny,

rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

a/a.

 

 

 

 

Załącznik nr 7.

 

 

Wzór wspólny dla wszystkich organów

Papier firmowy organu

 

 

………….………..., dnia ……….………….. r.

 

Nr sprawy……………..

 

Postanowienie

o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania.

 

Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 101 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowy Sąd Dyscyplinarny………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po rozpatrzeniu wniosku.................o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej……………………

 

odmawia podjęcia zawieszonego postępowania

w sprawie odpowiedzialności zawodowej........

 

UZASADNIENIE

Postanowieniem nr………. z dnia........... Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowy Sąd Dyscyplinarny………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zawiesił z urzędu/na żądanie strony postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie....................... Wnioskiem z dnia …...... Strona/……….. wniosła o podjęcie zawieszonego postępowania wskazując, że ustała przyczyna uzasadniająca jego zawieszenie. W ocenie organu przyczyna zawieszenie postępowania nie ustała, ponieważ.................W związku z powyższym należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

 

POUCZENIE

(dla postanowienia wydawanego przez OSD)

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa/Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za pośrednictwem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ….............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/ Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

(dla postanowienia wydawanego przez KSD i KROZ)

Postanowienie jest ostateczne w toku instancji. Strona niezadowolona z postanowienia może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia zwrócić się do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa/ Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Członkowie składu orzekającego:

 

Otrzymują:

 

obwiniony/pełnomocnik,

sąd dyscyplinarny,

rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

a/a.