Uchwała nr  17/R/12
Krajowej Rady  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu na rok 2012


§ 1

Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu Krajowej Izby na rok 2012.
Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:

Wydatki – koszty

•    Zmniejsza się poz. 2.2. „Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń” o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł
•    Zmniejsza się poz. 2.4. „Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów” o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł
•    Zwiększa się poz.2.6. „Delegacje i koszty transportu” o kwotę 210 000,00 zł. do kwoty 630 000,00 zł
•    Zwiększa się poz. 2,9. „Koszty zjazdów krajowych” o kwotę 110 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł
•    Zmniejsza się poz.2.13. „Koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł
•    Zwiększa się poz. 2.14 „Nagrody fundowane przez PIIB” o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł
•    Likwiduje się poz. 2.15. „Rezerwa” w wysokości 65 000,00 zł
•    Ustanawia się poz. 2.16. ”Sfinansowanie dostępu do norm PKN” w wysokości 130 000,00 zł

§ 2

Zwiększa się kwotę przewidywanych wydatków o kwotę 130 000,00 zł do kwoty 8 140 000,00 zł

§ 3

Zwiększa  się  planowaną  kwotę  wpływów  na  rok  2012  o 130 000,00 zł  do  kwoty 8 140 000,00 zł

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.