Uchwała nr 15/R/12
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie terminarza działań przygotowawczych
do XII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza następujący terminarz działań przygotowawczych do XII Krajowego Zjazdu PIIB:

27 lutego 2013 r.
Termin przygotowania projektów sprawozdań:
-   Krajowej Rady (łącznie ze sprawozdaniem finansowym),
-   Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
-   Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
-   Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

12 marca 2013 r.
Przekazanie projektów sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej.

3 kwietnia 2013 r.
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady, na którym następuje przyjęcie przygotowanych sprawozdań.

20 kwietnia 2013 r.
Zakończenie okręgowych zjazdów sprawozdawczych.

24 kwietnia 2013 r.
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB, na którym następuje:
-   zatwierdzenie sprawozdania KR,
-   przyjęcie informacji o sprawozdaniach organów, tj.: KKK, KSD i KROZ,
-   omówienie sprawozdania KKR.

30 kwietnia 2013 r.
Przekazanie sprawozdań i uchwał z okręgowych zjazdów do Krajowej Rady PIIB.

8 maja 2013 r.
Posiedzenie Prezydium KR PIIB, na którym następuje:
-   przyjęcie projektu porządku obrad Zjazdu,
-   przyjęcie propozycji zmian w Statucie i regulaminach przygotowanych przez Komisję Prawno-Regulaminową,
-   przyjęcie projektu regulaminu obrad Zjazdu,
-   przyjęcie projektu budżetu na rok 2014,
-   omówienie wniosków i postulatów zgłoszonych przez okręgowe zjazdy,
-   ustalenie listy zaproszonych gości.

10 maja 2013 r.
Przekazanie sprawozdań do druku.

29 maja 2013 r.
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB, na którym następuje zatwierdzenie materiałów przyjętych przez Prezydium KR w dniu 8 maja 2013 r.

7 czerwca 2013 r.
Wysyłka zaproszeń z materiałami do delegatów i gości Zjazdu.

28-29 czerwca 2013 r.
Obrady Krajowego Zjazdu.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.