Uchwała nr 14/R/2012

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 października 2012 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 9/R/2012 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie powołania zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Na podstawie § 6 ust.1 pkt 4 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 9 regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 38/R/09 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 9/R/2012 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

 

2a. Ustala się oczekiwane warunki kupna nieruchomości, o której mowa w § 2:

 

1) powierzchnia użytkowa netto minimum 900 m ²

2) lokalizacja – Miasto Stołeczne Warszawa z dogodną komunikacją miejską.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.